LCCT เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
อ.พิมพร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อ.สุวิทย์ อ.วิภรณ์รัตน์เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ , พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมืแรงงาน พ.ศ.2545 และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเซียลำปาง