" วิศวกรรมศาสตร์ LCCT เตรียมพื้นฐานวิศวกรรม อบรมพื้นฐานไฟฟ้าในรถยนต์"
อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์