LCCT บริการชุมชน อบต.บ้านเป้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม LCCT ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 32 ออกบริการชุมชน โครงการ " ราษฏร์รัฐประสานใจ พัฒนาชาติไทย เทิดไท้องค์ราชัน"ต.บ้านเป้า จ.ลำปาง โดยจัดบริการซ่อมบำรุง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า , เครื่องมือการเกษตร และ รถจักรยานยนต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการการันตี ความสามารถของนักศึกษาที่เรียนสายอาชีพ ตามนโยบายที่สนับสนุนเยาวชนให้เรียนสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา