นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฯ สอบสัมภาษณ์และยื่นโควต้าเพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นักศึกษาระดับปวช.3 สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยได้รับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากคณะกรรมการทำการสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้นักศึกษาได้เตรียมแฟ้มสะสมผลงานเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย