นักศึกษาสาขาการบัญชี ทัศนศึกษาและปฏิบัติธรรม ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชีจำนวน 25 คน ทัศนศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย โดยมี อ.ปราณี จะไว หัวหน้าสาขาวิชาฯ และอ.โกมล สายวงค์เปี้ย เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา