นักศึกษาสาขาไฟฟ้าระดับ ปวส.2 เข้าทดสอบวัดมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระดับที่ 1
นักศึกษาสาขาไฟฟ้าระดับ ปวส.2 เข้าทดสอบวัดมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระดับที่ 1 ณ. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค10 ลำปาง เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยมี อ.ขัตติยะ คชานุภาพ เป็นผู้ควบคุม