LCCT ประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2561
LCCT ประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนประจำปีการึกษา 2561 โดยมี ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย ใหห้การกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเปิดการประชุม จากนั้นงานวิชาการ โดยอ.อินทิรา ทนันไชยชมภู และ งานกิจการนักศึกษา โดย อ.อานนท์ จันทวัง ให้ข้อมูลผู้ปกครองในเรื่องต่าง ๆ และผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนภาคเรียนที่ผ่านมา หลังจากนั้นผู้ปกครองได้แยกพบอาจารย์ที่ปรึกษาในห้องต่าง ๆ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น