ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา LCCT เข้าร่วมโครงการสัมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา LCCT เข้าร่วมโครงการสัมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความจงรักภัคดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความเป็นชาติไทย