LCCT อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
LCCT อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาในโครงการพัฒนาผู้เรียนและสานสัมพันธ์ LCCT โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ที่มอบหมายให้ พระมหาอดิศร อคฺควุฑฺโฒ รองเจ้าอาวาสฯ แผนกเผยแพร่พระพุทธศาสนา และพระอาจารย์นราศักดิ์ วรธมฺโม เป็นพระวิทยากรในการบรรยายหลักธรรมให้นักศึกษาเพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการเรียน